Svenska Skolan i Nairobi

a

Språk

Språkundervisning

Ditt språks gränser, är din världs gränser – det du kan benämna kan du ta makt över!

På Svenska skolan arbetar vi för att eleverna ska få ett rikt språk som de tar med sig vidare i livet. Förmågan att kunna uttrycka sin vilja och sina känslor, att kunna ta till sig ny kunskap och förstå nya facktermer och begrepp är en grund som börjar byggas redan i förskolan.

Det svenska språket är vårt undervisningsspråk och svenska tränas aktivt i de flesta sammanhang. För de yngre eleverna genom våra morgonsamlingar då vi berättar och lyssnar på varandra, textproduktion i samtliga skolämnen, daglig högläsning, gemensam läsning eller enskild läsning i alla åldrar eller som för de äldre eleverna genom att låta viktiga begrepp integreras i sina sammanhang.

 

Engelskan som en naturlig del

Hos oss är engelskan en naturlig del av vår verksamhet, såväl i klassrummet som på skolgården och i samhället. Studier hos oss ger eleverna stora möjligheter att utveckla mycket goda kunskaper i engelska. Vi har ett utökat antal engelsktimmar jämfört med den svenska timplanen och erbjuder undervisning i engelska från förskolan. Från och med förskoleklass finns engelska med på schemat flera gånger i veckan och engelska används dagligen både i lek, i samtal med skolans lokala personal och på utflykter. 

Tvåspråkighet

Många av våra barn och elever är mer eller mindre tvåspråkiga, vilket medför att språkundervisning har en central roll i vår verksamhet och i fördelningen av lärarresurserna. Det finns forskning som visar att barn som utvecklar en tvåspråkighet, med en hög färdighet i båda språken, utvecklar en språklig medvetenhet.

För elever som behöver finns det möjlighet att läsa svenska som andraspråk. En del av pedagogerna har svenska som andraspråk i sin utbildning och de elever som har behov av enskild träning i det svenska språket får utrymme till detta i den vanliga undervisningen.

Från och med årskurs 6 erbjuder vi eleverna möjlighet att läsa ytterligare ett språk. Vi erbjuder franska och spanska. Swahili kan också vara ett valbart ämne.