Svenska Skolan i Nairobi

a

Förskoleklass

Välkommen till förskole­klassen!

Här möts förskolans och skolans pedagogik.

Hos oss går man i förskoleklass när man är fem-sex år. Eleverna i förskoleklassen är tillsammans med grundskolans åk 1-3 på förmiddagarna, då man läser bland annat svenska, engelska, matematik, SO/NO, bild, musik och idrott. På eftermiddagarna har eleverna verksamhet med förskolan. Detta innebär att ditt barns övergång från förskolan till förskoleklassen och sedan vidare till klass 1 blir naturlig och kunskapsutvecklingen uppenbar.

Förskoleklassen är en del av grundskolan och här möts elever med olika förväntningar, behov och förutsättningar. Vår uppgift är att stimulera ditt barns individuella utveckling och lärande och förbereda eleven inte bara för grundskolan, utan även det fortsatta lärandet. Verksamheten i förskoleklassen kännetecknas av en kombination av förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik.

Utgångspunkten i förskoleklassens verksamhet är att ditt barn ska lära sig och utvecklas genom kontakter, samspel och i gemenskap med såväl andra barn som vuxna.  Lärandet utgår från en helhetssyn där ditt barn utifrån sina förutsättningar och behov ska utveckla sina kunskaper, färdigheter och sociala förmågor så långt som möjligt. Ditt barns kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras och eleven uppmuntras att pröva sina idéer och lösa problem.

Barnets bästa står i fokus för all verksamhet. Grundläggande för barnets bästa är att inhämta och beakta barnens åsikter och att ge barnet möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör hen.

Lekens betydelse

Lek, skapande och eget utforskande är centralt i vår verksamhet och ditt barns lust och nyfikenhet tillvaratas. Forskning visar att leken är den aktivitet som mest utmanar och stödjer de tidiga årens lärande och utveckling. Leken har stor betydelse för att ditt barn ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och sociala förmågor som att bearbeta intryck, utveckla fantasi samt sin samarbets- och kommunikationsförmåga, men leken är även avgörande för att barnet skall utveckla förmågor som turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet.