Svenska Skolan i Nairobi

a

Ledighets­ansökan

Svenska skolan i Nairobi är restriktiv med ledighet. Vi vet att undervisningen och närvaron är en avgörande faktor för att eleverna ska lyckas med sina studier.

Ledighet från skolan innebär alltid att man som elev går miste om undervisning och riskerar att nå sämre resultat.

Eleverna går i skolan 178 dagar av 365 under ett år. Skolan anser att elever och familjer skall förlägga sin semester och ledighet på icke skoldagar i möjligaste mån. Vid tillfälle om man trots detta vill ansöka om ledighet skall detta göras med minst två veckors framförhållning av vårdnadshavare/förälder. Klasslärare på grundskolan har rätt att bevilja 3 dagars ledighet per läsår. Ledighet utöver detta skall tillstyrkas av rektor. Beslut om ledighet för gymnasieelev fattas av rektor. Du ansöker genom att fylla i blanketten nedan. Notera att skolan inte ger ledigt i anslutning till lov eller vid besök.

Beslutet grundas på en samlad bedömning av elevens studiesituation, möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

 

Ansökningsblankett för ledighet:

14 + 8 =

Om eleven bor på skolans internat så behöver ni även fylla i och skicka in följande dokument till boarding@ssn.or.ke

i Ledighet från Internatet

i Övertagande av ansvar