Svenska Skolan i Nairobi

a

Om Grundskolan

En svensk grundskola i Nairobi

Vi är en grundskola med elever fördelat över tio årskurser. Vi erbjuder grundskoleutbildning från förskoleklass till årskurs 9, i enlighet med den svenska läroplanen. Undervisningsspråket är svenska, men vi välkomnar även norsk- och dansktalande barn och ungdomar. Alla klasser har legitimerade svenska lärare som fungerar som mentorer.

Antal elever i grundskolan är cirka 50 stycken. Detta varierar naturligtvis lite från år till år. Efter skoldagen erbjuds fritidsaktiviteter. Beroende på elevens ålder och skoldagens längd, erbjuds olika aktiviteter såsom: bakning, simning, fri lek, pyssel, fotboll. drama, basket med mera.

Eleverna på grundskolan delas in i 3-4 åldersblandade klasser beroende på antalet barn i de olika åldrarna.

Våra elever har olika bakgrund och flera av våra barn och elever är mer eller mindre tvåspråkiga. Hos oss blir eleven sedd, vilket ger trygghet och skapar hög motivation och en god lärandemiljö. Vi tillvaratar elevernas olikheter och undervisningen utgår alltid från barnets förförståelse och riktas sedan åt det håll där nyfikenhet och lust bor.

 

Bland oss som arbetar på grundskolan har flera minst 5-års yrkeserfarenhet inom läraryrket och lärarlegitimation. Vi kompletterar varandra genom våra olika ämneskompetenser, erfarenheter och behörigheter inom områden. I arbetslaget har vi även lärare som undervisar mer inriktat mot specialpedagogik och svenska som andraspråk. Vårt nära samarbete ger oss möjlighet att se, möta och utveckla elevens kunskaper och förmågor med ett helhetsperspektiv.

Att undervisa i en åldersintegrerad klass innebär att såväl behovet som förutsättningarna för individualisering är optimal. Den tid vi får med var och en av eleverna ger oss god insikt i elevernas kunskaper och behov, vilket möjliggör anpassning av undervisningen till den enskilda elevens nivå. En mindre grupp ger även unika möjligheter till formativ och omedelbar återkoppling.

Ett viktigt uppdrag för oss som svensk skola i utlandet är att förmedla och upprätthålla svenska traditioner såsom till exempel Lucia, Valborg och våffel- och semmeldagar.

Klasserna har hemklassrum med bestämda platser där de har de flesta av sina lektioner. Våra lokaler är utformade så att de kan förändras och anpassas utifrån elevgruppens och verksamhetens behov. Vårt hemkunskapskök motiverar och möjliggör för eleverna att förkovra sig i både svensk- och kenyansk matkultur.

 

Skolområdet uppmuntrar till såväl lek som idrottande och där finner man gungor, sandlådor, lekstugor, cyklar, såväl som fotbolls-, basket- och volleybollplaner, tennisbanor och pool.

Vi har även ett skolbibliotek med ett bra urval av såväl klassisk som populär svensk barn- och ungdomslitteratur.

IT används som en naturlig del i undervisningen. Varje klassrum är utrustat med en projektor, som används för att visa videoklipp och annan digital media i klassrummet. Skolan har ett antal iPads som nyttjas av klass F-3, medan de andra eleverna använder datorer. Vi använder Google som en plattform både i undervisning, men också i kommunikation med föräldrar.

Välkommen till en svensk grundskola i Nairobi!