Svenska Skolan i Nairobi

a

sjukanmälan

Sjukanmälan

Sjukanmälan är obligatorisk och skall göras före elevens första lektion varje sjukdag. Sjukanmälan för dagelever görs via info@ssn.or.ke eller som SMS till telefonnummer 072-220 71 20. Skoladministratören föranmäler alla sjukskrivningar i frånvaroprogrammet Skola24.

Elever som åker skolbuss skall även anmäla sin sjukdom direkt till respektive chaufför senast kl. 07:00.

Kontaktuppgifter till skolans chaufförer:

Jona 0720-274 979
Joseph 0721-792 859
John 0721-460 362

Elever på grundskolan som insjuknar under dagen skall snarast möjligt hämtas eller transporteras hem efter att vårdnadshavaren har kontaktats.

Internatelever som blir sjuka meddelar skolsköterskan via mejl före sin första lektion, första dagen man är sjuk. Om man är sjuk fler än en dag måste man besöka skolsköterskan för vidare konsultation. Skolsköterskan anmäler eleven på Skola24, lärare får då kännedom om att eleven är sjukskriven. Internatelev som insjuknat skall vistas på sitt rum men får hämta mat i skolans matsal.

Ur smittosynpunkt är det viktigt att barn/elever inte kommer sjuka till skolan (gäller även förkylning och illamående). Se till att barnet tillfrisknat innan ni sänder det åter till skolan. Elever som insjuknar under dagen skall meddela detta till sin mentor eller klasslärare som sedan för in detta i frånvaroprogrammet Skola24. Detta gäller åk 7 – GY3.